Sabtu, 10 Mac 2012

Amalan bidaah dalam masyarakat melayu(copy)

Oleh: Kamarudin bin Jaffar
ISM SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) UTM

Amalan Bidaah Dalam Masyarakat Melayu

Masyarakat Melayu

Asal-usul orang-orang Melayu amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam . Beberapa teori telah mengatakan bahawa orang Melayu adalah daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia . Ia datang dari daerah Yunan dan telah turun menduduki wilayah Asia Tenggara . Ini berlaku sejak tahun 2 500 sebelum Masehi dengan golongan pertama dikenali sebagai Melayu Proto dan kemudian diikuti oleh Melayu Deutro .

Masyarakat Melayu Nusantara mula menerima Islam pada abad ke-13 Masehi dengan dimulai oleh Pasai . Para pedagang Arab atau India telah membawa Islam kepada mereka . Ini berikutan kepada catatan pelayaran Marco Polo , yang menulis bahawa ketika beliau singgah di Pasai pada tahun 1292 , penduduk Pasai telah memeluk Islam.

Proses Islamisasi mulai pesat pada abad ke -15 kerana Melaka telah memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara . Puncak kepesatan penyebaran Islam ialah pada abad ke - 16 dan 17. Walaupun Melaka jatuh ke tangan Portugis pada waktu itu tetapi Aceh dapat mengambil alih peranan Melaka dengan keadaan lebih gigih lagi .

Oleh kerana Islam berkembang dengan pesat di nusantara dan ramai pula yang ingin mendalami agama tanpa mengenali dengan lebih dekat siapakah guru mereka , ditambah pula mereka terlalu ghairah untuk mengejar pahala dan mengejar banyak fadhilat , maka masyarakat Melayu terjebak ke kancah bidaah . Ini jelas dapat dilihat daripada beberapa amalan yang diamalkan oleh Masyarakat Melayu yang kononnya ajaran Islam tetapi setelah diselidiki , ia adalah satu bidaah .


Makna Bidaah

Bidaah adalah daripada perkataan Arab dari perkataan dasar yang bererti mencipta sesuatu tanpa contoh sebelumnya . Ini adalah berdasarkan firman Allah :
بديع السموات والارض
Ertinya :
“ Yang menjadikan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumya .”
Dan firman Allah :
قل ماكنت بدعا من الرسل
Ertinya :
“Katakanlah aku bukanlah orang yang pertama membawa risalah daripada Allah , bahkan banyak rasul-rasul sebelumku .”

Bidaah menurut istilah ialah :

الحدث في الدين بعد الاكمال
Ertinya :
“Perkara-perkara baru dalam agama sesudah ianya disempurnakan.”

Menurut Al-Syatibi pula , pengertian Bidah adalah :
“ Dan Bidaah itu ialah satu jalan ( cara ) dalam agama yang diada-adakan yang menyerupai hukum syariat yang dimaksudkan dengan mengerjakannya ialah seperti apa yang dimaksudkan dengan jalan ( cara ) mengerjakan hukum syariat .”Beliau menambah lagi dengan katanya :
“ Maka jika demikian , maka bidaah itu ialah ibarat satu jalan ( cara ) dalam agama yang diada-adakan yang menyerupai hukum syarak yang dimaksudkan dengan mengerjakan ialah mengabdikan diri ( kepada Allah ) secara berlebih-lebihan .”

Sebahagian ulama hadis pula mendefinisikan bidaah seperti berikut :
“ Ialah urusan yang baharu diada-adakan dalam agama baik berupa akidah , ibadat atau sifat bagi ibadat yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW .”

Sebagai kesimpulan , bidaah didefinisikan sebagai perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan berlawanan dengan dalil-dalil atau kaedah-kaedaah yang telah ditetapkan oleh syarak .

Pembahagian Bidaah

Menurut Imam Muhammad bin Idris Assyafi’i yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim :
“Bidaah itu terbahagi kepada dua iaitu bidaah terpuji ( mahmudah ) dan bidaah tercela ( mazmumah) . Maka mana-mana yang sesuai dengan sunnah , maka itulah yang terpuji dan mana-mana yang menyalahinya maka itulah yang tercela .”

Berdasarkan kenyataan ini , ada ulama yang membahagikan bidaah kepada 4 bahagian iaitu :

Bidaah sunnah
Bidaah Sunnah ialah bidaah yang termasuk dalam kaedah sunnah seperti solat Tarawih secara berjamaah .

Bidaah harus
Bidaah harus ialah tiap-tiap perkara yang harus seperti makan bermeja dan memakai pakaian yang berbagai-bagai bentuk fesyen yang tidak bertentangan dengan hukum syara’ .

Bidaah haram
Bidaah haram ialah bidaah yang termasuk dalam kaedah bidaah haram dengan dalil dari syara’ seperti menziarahi kubur-kubur dengan tujuan meminta sesuatu pertolongan .

Bidaah makruh
Bidaah makruh ialah bidaah termasuk kaedah makruh seperti menentukan hari tertentu untuk menunaikan sesuatu ibadat dengan kepercayaan bahawa hari itu lebih baik pada hari-hari lain .

Jenis-jenis Bidaah

Bidaah Fi’liah dan Bidaah Tarkiah
Bidaah Fi’liah ialah mengerjakan sesuatu amalan atau perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasullullah . Ini termasuklah membuat hadis palsu , mengurangkan atau menambahkan rakaat atau kaifiat solat , mengadakan solat-solat atau puasa khusus pada masa dan hari-hari yang khusus pada masa dan hari-hari yang khusus , bersembahyang atau berpuasa pada waktu-waktu dan hari-hari yang terlarang .

Bidaah Tarkiah pula ialah meninggalkan perkara-perkara yang dituntut oleh agama atau agama menggalakkannya kerana memandangkan ia lebih baik tidak dikerjakan .
Bidaah yag termasuk dalam kategori Tarkiah ini ialah :

• Tidak mahu berkahwin kerana hendak beribadat kepada Allah tanpa sesuatu sebab yang dibolehkan oleh syara , atau beribadat terus menerus .

• Mengharamkan atas diri sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tanpa sebab yang dibolehkan oleh syarak dan juga sebaliknya .

• Meninggalkan hukum-hukum atau ketentuan Allah dan Rasul kerana mengutamakan akal fikiran .

• Menolak dan meninggalkan hadis-hadis sebagai dalil syar’i ataupun mendahulukan akal dari hadis .


Bidaah yang dikelaskan dalam kategori Bidaah Fe’liah pula ialah :

• Menyeksa diri dalam melakukan ibadat kepada Allah.

• Menceraikan isteri dalam masa haidh atau semasa isteri suci yang sudah dicampurinya atau menceraikan isteri dengan talak tiga sekaligus .

• Merombak atau mengubah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul .

• Mengadakan azan dan qamat pada solat dua hari raya . Azan dan iqamat disyariatkan bagi solat-solat fardhu dan Rasullullah dan para sahabat tidak pernah berazan dan iqamat pada solat hari raya Puasa dan Haji dan tidak ada hadis menyuruhnya .

Bidaah I’tiqadiah , Amaliah dan Qauliah

Beri’tiqad berlainan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasullullah dinamakan bidaah I’tiqadiah seperti : kepercayaan Wihdatul , Syiah , Khawarij , Mu’tazilah . Qadariah dan Murjiah yang beri’tiqad bahawa malaikat Harut dan Marut telah berbuat jahat dengan Zuhrah lalu dikenakan hukuman gantung dengan kaki di atas dan kepala di bawah di Babilon sampai hari kiamat , manakala Zuhrah disumpah menjadi bintang Zuhrah . Ini juga termasuklah juga beri’tiqad bahawa para wali lebih tinggi martabatnya daripada nabi dan Rasul . Bidaah Qauliah pula ialah mengubah sesuatu yang keluar daripada mulut rasul .

Bidaah Zamaniah dan Makaniah
Bidaaah Zamaniah ialah bidaah yang bersangkutan dengan masa-masa tertentu seperti melakukan solat atau puasa pada kepercayaan Wihdatul-Wujud di kalangan orang-orang sufi pada masa-masa dan hari-hari tertentu seperti solat khas pada malam lailatul Qadar , solat khas pada malam dua hari raya , solat khas pada malam Jumaat pertama bulan Rajab , solat khas pada malam nisfu Syaaban , berpuasa khas pada satu haribulan Muharram , puasa khas pada hari nisfu Syaaban , puasa khas pada hari Khamis minggu pertama bulan Rajab dan pada hari yang kedua puluh tujuhnya .

Bidaan Makaniah ialah Bidaah yang dilakukan pada tempat-pempat yang tertentu seperti tempat-tempat kematian , di perkuburan para wali syuhadak dan sebagainya .

Bidaah Kulliah dan Juziah
Kulliy bermaksud keseluruhan dan Juziah bererti sebahagian-sebahagian . Bidaah kulliah ialah satu bidaah pada keseluruhannya atau memberi kesan kepada orang lain , bukan hanya kepada orang yang melakukannya sahaja seerti menggunakan akal untuk menetapkan sesuatu baik atau buruknya sebagai ganti syarak dan seperti menolak hadis-hadis Ahad ( bukan Mutawatir ) menjadi hujah atau mengingkari beramal dengan hadis-hadis Ahad .

Bidaah Juziah hanya melibatkan pembuat atau pelakunya sahaja tanpa melibatkan orang ramai seperti seorang yang menyalahi Sunnah Rasul tetapi kesannya tidak mempengaruhi atau melibatkan orang ramai kerana dia bukan menjadi ikutan orang ramai .

Bidaah Haqiqiah dan bidaah Idhafiah
Bidaah Haqiqiah ialah bidaah yang langsung tiada dalil baik dari al-Quran ataupun sunnah , ijmak , athar sahabat atau lainnya dari kaedah syarak yang muktabar . Contohnya ialah sembahyang Raghaib yang dikerjakan pada malam jumaat minggu pertama bulan Rajab sesudah berpuasa siang harinya dan solat - solat serupa itu yang tidak didasarkan kepada dalil syar’i tetapi didasarkan kepada hadis-hadis maudhu’.

Bidaah Idhafiah pula ialah satu pekerjaan atau perbuatan yang terdapat padanya dua jurusan , iaitu jika dilihat dari satu sudut kelihatan ia bukan satu bidaah tetapi bila dilihat dari sudut lain ia adalah satu perbuatan bidaah idhafaiah seperti membaca al-quran dengan kuat di dalam masjid sehingga menganggu ahli jamaah yang sedang beribadat dan membaca al-Quran dengan suara yang nyaring dari menara-menara masjid lalu mengganggu orang yang sedang tidur.

Bidaah Ibadiah dan Bidaah Adiah
Bidaah Ibadiah ialah bidaah yang dilakukan dengan maksud mendekatkan diri dengan Allah SWT , untuk mendapatkan pahala yang banyak daripada Allah . Manakala Bidaah Adiah ialah bidaah yang dikerjakan bukan kerana hendak mendekatkan diri dengan Allah tetapi mengenai urusan muamalah antara manusia yang bertentangan dengan batas-batas yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya .
Contoh Bidaah Ibadiah ialah solat khas Nisfu Syaaban , solat raghaib dan lain-lain.
Bidaah yang berlaku dalam Masyarakat Melayu

Bidaah Dalam Bulan Rabiul Awal
Masyarakat Melayu di Malaysia amat bersungguh-sungguh mengadakan majlis Maulid al-Rasul . Perbuatan ini adalah tidak boleh kerana hal itu adalah bidaah dalam agama . Selain itu , Rasullullah tidak pernah mengerjakannya , begitu pula Khulafa al-Rashidin , para sahabat lain dan para Tabiin yang hidup pada kurun paling baik . Mereka juga tidak menganjurkan mengadakan majlis seperti ini walaupun mereka adalah dari kalangan orang-orang yang lebih memahami terhadap sunnah , lebih banyak menyintai rasul daripada generasi selepasnya dan benar-benar menjalankan syariatnya .

Bidaah Dalam Bulan Safar
Masyarakat Melayu juga percaya bahawa bulan Safar mendatangkan kecelakaan terutamanya pada hari Rabu akhir bulan . Dipercayai bahawa diturunkan bala pada tiap-tiap tahun sebanyak 12 000 bala dan sekaliannya itu pada hari Rabu akhir bulan Safar. Untuk menolak bala ini , disunatkan banyak bersedekah dan membaca doa tolak bala dengan kaifiat-kaifiat tertentu .

Perkara ini adalah bidaah kerana ia bertentangan dengan hadis nabi S.A.W , yang bermaksud :
“ Tiada kejangkitan , tiada kesialan kerana burung hantu dan tiada kesialan kerana bulan Safar . Allah menjadikan tiap-tiap jiwa dan ia telah menentukan hidupnya , musibat-musibatnya dan rezekinya .”

Bidaah Dalam Bulan Rajab
Lazimnya masyarakat Melayu menyambut Bulan Rajab dengan mengadakan perayaan Israk dan Mikraj , mengadakan solat khas pada malam Jumaat minggu pertama bulan Rajab yang dinamakan solat al-Raghaib , puasa khas pada hari Khamis minggu pertama bulan Rajab , solat khas pada malam 27 Rajab dan puasa khas pada siang hari 27 Rajab .
Amalan-amalan itu tidak ada dasarnya dalam agama sama ada dari al-Quran atau hadis yang sabit dari Rasulullah dan tidak pula diamalkan oleh para sahabat dan ulama salaf , maka oleh kerana itu ia termasuk dalam perbuatan bidaah .
Hadis tentang solat khas pada malam Jumaat minggu pertama bulan Rajab dan puasa khas pada hari Khamis adalah hadis maudhu’ ciptaan tukang-tukang bidaah atau orang-orang kafir zindiq .

Hadis tentang solat khas dan puasa khas ada 27 Rajab juga adalah mungkar yang tidak boleh dijadikan sebagai targhib dan tarhib ataupun menyatakan fadhilat amal .

Bidaah dalam Bulan Ramadhan
Dalam bulan Ramadhan pula , masyarakat Melayu gemar mempercepatkan solat tarawih . Mereka mengerjakan solat tarawih hanya mengambil masa setengah jam dari solat Isyak sehingga witir . Oleh kerana terlalu laju , banyaklah kecacatan yang berlaku . Ini termasuklah surah al-Fatihah yang dibaca senafas , tidak menjaga tuma’ninah dalam rukuk , sujud , duduk antara dua sujud dan iktidal .

Dalam hal ini imam al-Ghazali berkata : “ Kamu manghadiahkan solat kamu kepada Allah , maka janganlah kamu menghadiahkan solat kamu dengan sifat-sifat yang tersebut ( buruk ) , pasti anda akan menerima siksaannya .”

Bidaah Azan Dan Iqamat Untuk Jenazah
Masyarakat Melayu juga mengamalkan banyak perkara bidaah dalam hal pengurusan jenazah . Mereka gemar membaca azan dan qamat sewaktu mayat diturunkan dari rumah atau ke dalam kubur . Sebenarnya tidak ada hadis yang mensyariatkan azan dan qamat untuk jenazah .

Amalan ini adalah semata-mata bidaah kerana ia tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah , sahabat-sahabat dan al-salaf al-shalih . Apa yang nabi ajar ialah azan pada solat fardhu dan sewaktu menyambut kelahiran bayi .
Bidaah Solat Teman
Selain itu , mereka juga percaya bahawa mayat perlukan bantuan untuk menghadapi alam baru . Untuk tujuan itu , mereka juga melakukan sejenis solat yang dinamakan Solat Teman . Solat ini bertujuan untuk membantu mayat menghadapi soalan Mungkar dan Nakir . Solat ini adalah mungkar dan bidaah . Ini adalah kerana Rasulullah hanya melakukan solat jenazah dan solat ghaib . Rasululullah juga hanya mensyariatkan supaya berdoa dan meminta ampun untuk si mati .

Ini adalah bersesuaian dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud , al-Hakim dan al-Bazzar , yang bermaksud :
Uthman bin ‘Affan r.a meriwayatkan : “ Adalah nabi SAW apabila selesai mengkebumikan jenazah , baginda berdiri di sisi perkuburan dan bersabda : Mohonkanlah keampunan untuk saudara kamu dan mintalah ketetapan untuknya kerana dia sekarang akan disoal .”

Bidaah Tunggu Kubur
Ada juga sebahagian masyarakat Melayu yang mengamalkan ‘Tunggu kubur’ . Mereka mengupah beberapa orang untuk menunggu kubur si mati untuk beberapa malam . Panjang masa menunggu adalah bergantung kepada kemampuan keluarga si mati . Lazimnya adalah dalam bilangan ganjil iaitu semalam , tiga malam , lima malam , tujuh malam dan seterusnya . Sebuah rumah kecil dibina berhampiran kubur si mati untuk tujuan membaca al-quran , berzikir dan sebagainya untuk
simati . Penunggu-penunggu mendapat upah yang agak lumayan .

Hukum mengupah dan mengambil upah membaca al-Quran kepada simati , jumhur ulama menyatakan haram . Ini kerana , tiada pahala bagi orang yang membaca al-Quran kerana upah . Pada tahun 1917 , Syeikh Muhammad Bakhit telah mengeluarkan fatwa berhubung permasalahan kadar upah yang terjadi di antara pemberi dan penerima upah , beliau memfatwakan hukum mengambil upah membaca al-Quran untuk si mati adalah haram . Fatwa yang sama juga dikeluarkan oleh Mufti Mesir Abdul Majid Sulaim pada tahun 1942 dan Badan Kajian Dakwah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi , ( Fattawa Islamiyah , halaman 23 ) .

Amalan ini adalah bidaah dan perbuatan mungkar yang wajib dicegah kerana ia jelas tidak dianjurkan oleh Rasullullah S.A.W dan tidak pula diamalkan oleh para sahabat dan ulama Salafus - Shalihin .

Bidaah Membina Bangunan Di atas Kubur
Di antara bidaah lain ialah ada juga di antara orang Melayu yang membina binaan di atas kubur . Ada kubur yang dibina dengan konkrit , marmar dan lain-lain yang mahal harganya . Kadang kala dibina kubah , menara , memasang lampu-lampu dan hiasan yang indah khususnya dari kalangan orang berada dan kubur-kubur keramat atau
wali .

Ini adalah perbuatan yang membazir , riak dan takabbur . Di situ juga tersirat konsep pemujaan kepada ahli-ahli kubur . Perbuatan ini menyerupai amalan agama-agama lain.

Jabir ra. meriwayatkan katanya : “ Rasullullah SAW melarang mengecat kubur dengan kapur , duduk di atas kubur dan membina binaan di atasnya .”
Hadis riwayat Muslim .

Selain itu , ada juga amalan yang menjadikan kubur sebagai tempat :-
• Meminta sesuatu hajat
• Meminta sesuatu melalui perantaraan kubur .
• Berdoa di kubur kerana percaya bahawa berdoa dimakbulkan lebih mustajab dari di masjid .
• Bernazar kepada kubur .
• Membayar nazar kepada kubur .
• Menyembelih binatang nazar di kubur .

Amalan-amalan di atas adalah bidaah dan tidak ada bezanya dengan kelakuan penyembahan berhala . Menurut Muhammad bin Abdul Wahab ( pengasas mazhab Wahabi ) , perbuatan ini adalah maksiat dan boleh membawa syirik . Perbuatan memuliakan kubur adalah terkeluar daripada batas-batas agama dan harta benda yang dibelanjakan untuk tujuan tersebut itu adalah sia-sia sahaja .

Bidaah Fidyah Solat Dan Kenduri Arwah
Dalam hal berkaitan kematian juga , kebanyakan masyarakat Melayu ada mengamalkan membayar fidyah untuk orang yang telah meninggal dunia yang semasa hidupnya ada meninggalkan solat . Perbuatan ini juga adalah bidaah kerana perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh nabi , para sahabat , al-salaf al-shalih dan tidak ada ulama yang membolehkannya .

Kenduri arwah atau kenduri kematian yang diamalkan oleh Masyarakat Melayu juga adalah bidaah . Amalan ini akan membebankan waris dengan menyediakan makanan dan banyak berbelanja untuk malam-malam tiga , malam tujuh , malam empat puluh hari dan seterusnya. Ini adalah juga bidaah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan golongan al-Salafu al-Salih r.a. dan kemudiannya .

Ulama memutuskan amalan ini berasal daripada budaya Firaun . Justeru itu , amalan ini adalah bidaah dan kadang-kadang berlaku salah guna pada harta peninggalan si mati seperti hutang yang sepatutnya dibayar , tidak diutamakan . Oleh itu , maka Majlis Fatwa Mesir tahun 1947 memutuskan haram dan hendaklah dihentikan amalannya .

Dalam satu peristiwa , apabila berlaku kematian anak bekas Mufti Mesir , Syeikh Hasanain Makhluf , setelah hampir empat puluh hari , beliau ditanya tentang tarikh memperingati hari kematian yang ke - 40 . Beliau menjawab “ Menghayati malam 40 dengan cara seperti yang biasa dilakukan itu suatu bidaah yang tidak bersumberkan Islam , buat anakku , cukuplah dengan amalan yang dilakukan olehnya sendiri .”
Jawapan tentang permasalahan ini telah disiarkan oleh akhbar al-Ahram bertarikh 27 Julai 1947 dan disahkan oleh Majlis Fatwa Mesir dan dikeluarkan dengan rasminya pada 14 Ogos 1947 .

Bidaah Dalam Berwirid Dan Berdoa
Selain daripada itu , masyarakat Melayu juga gemar berdoa dengan suara keras dengan menggunakan pembesar-pembesar suara sehingga kedengaran jauh kerana sudah menjadi kebiasaan .

Sebenarnya , untuk berdoa , kita perlulah memenuhi tentang pantang larangnya , tidak boleh melalui perantaraan , dengan ikhlas , khusyuk dan tawadhuk , tidak riak , tidak takabbur dan tidak boleh dengan suara keras menengking .

Dalam hal ini Abu Musa al-Asf’ari meriwayatkan :
“Orang-orang yang mengangkat suara mereka dengan berdoa dalam sebahagian perjalanan , maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka : Batasilah diri kamu
( jangan bersuara keras ) , kerana bahawasanya kamu tidak memohon kepada orang pekak dan bukan pula kepada orang yang tiada , sesungguhnya yang kamu meminta kepadanya itu adalah Maha mendengar dan dekat , lebih dekat kepada seseorang kamu dari tengkuk kenderaannya .”

Apatah lagi jika berdoa dengan suara yang keras sehingga mengganggu orang lain , ia termasuk dalam bidaah yang tercela .

Bidaaah Membaca Al-Quran Atau Tarhim Di Menara Masjid
Membaca Al-Quran atau tarhim di menara masjid adalah juga bidaah .Lazimnya ia dilakukan dengan dibaca atau melalui pita rakaman lebih-lebih lagi dilakukan di waktu dinihari sebelum subuh . Bacaan-bacaan ini boleh mengganggu orang-orang sakit , orang-orang tidur ataupun orang-orang yang ingin beribadat .
Menurut al-Imam Ibnu al-Jauzi , di antara pekerjaan-pekerjaan mungkar ialah seseorang bangun di malam hari di menara-menara masjid lalu membaca zikir atau sesuatu surah al-Quran dengan suara yang lantang lalu mengganggu manusia yang sedang tidur dan mengganggu bacaan orang-orang yang sedang bersolat tahajjud .

Sebab-sebab Timbulnya Bidaah

Jahil
Bidaah amat mudah membiak dalam satu masyarakat yang jahil , pemimpin yang jahil dan ulama yang beku dan kaku . Masyarakat ada sebahagiannya yang gemar membicarakan masalah agama yang tidak difahaminya . Tindakan memperkatakan urusan-urusan agama tanpa ilmu adalah satu kesesatan dan menyesatkan orang .

Jahil dalam Bahasa Arab
Al-Quran , al-Hadis dan kitab-kitab yang muktabar adalah dalam bahasa Arab . Kejahilan dalam bahasa ini akan menyebabkan salah faham dan kesesatan .
Sebagai contohnya :
Allah berfirman :
و اعبد ربك حتى يأ تيك اليقين
Ertinya :
“ Dan hendaklah kamu menyembah Tuhanmu sehingga datanglah keyakinan kepadamu ,”

Yang dimaksudkan dengan perkataan yakin di situ ialah mati , tetapi kerana kejahilan bahasa Arab , yakin disini dimaksudkan dengan keyakinan . Ayat itu diertikan sebagai : “Hendaklah kamu berabdi kepada Allah sehinggalah datang kepadamu keyakinan ” , maka apabila sudah ada keyakinan tidaklah lagi wajib berabdi kepada Allah . Akhirnya tidak berzakat, tidak bersolat dan tidak menunaikan fardhu haji kerana mereka beralasan telah sampai ke martabat yakin .

Jahil Sunnah
Maksudnya ialah kejahilan tentang martabat hadis sama ada shahih , hassan, dhaif dan maudhu’. Hadis-hadis yang terlalu dhaif seperti hadis mungkar , matruk , batil dan maudhu’sama sekali tidak boleh digunakan . Sebagai contoh , bagi menggalakkan umat supaya mengadakan perayaan maulid Nabi SAW maka hadis ini digunakan :
من عظم مو لدى كنت شفيعا له يوم القيا مه
Ertinya :
“Barangsiapa yang membesarkan hari kelahirannku , maka akulah pemberi syafaat kepadanya pada hari qiamat .”

Jahil Konsep Ibadat
Sebahagian masyarakat Melayu hanya memahami bahawa ibadat itu hanyalah terbatas kepada ibadat-ibadat yang khusus sahaja seperti solat wajib atau sunat , puasa wajb atau sunat , zakat , haji , umrah , sedekah , wakaf , zikir , tahlil , takbir , tasbih , tahmid , istighfar , membaca al-Quran dan sebagainya . Apa yang mereka faham ialah perkara yang selain daripada itu , tidak termasuk ibadat . Akhirnya mereka merasakan bahawa ruang lingkup ibadat menjadi sempit walaupun mereka telah melakukan semua ibadat khusus tersebut . Justeru itu , mereka mencari amalan-amalan lain dengan membaca sesetengah kitab yang diajar oleh sesetengah guru seperti solat khas pada malam-malam tertentu dan puasa khas pada hari-hari tertentu .

Mengikut Hawa Nafsu
Oleh kerana mengikut hawa nafsu , masyarakat Melayu sanggup melakukan penyelewengan . Nafsulah yang mengajak orang ingin menjaga kemasyhuran , menjaga kepentingan diri , keluarga , suku dan ingin dipuji . Nafsu jugalah yang menyebabkan timbulnya puak-puak sesat . Mereka sanggup mengada-ada , membuat alasan dan dolak dalik yang keluar dari dasar dan roh Islam yang sebenarnya .
Allah berfirman di dalam al-Quran :
ان النفس لا مارة بالسوء الامارحم ربى

Ertinya :
“ Sesungguhnya nafsu itu menyuruh berbuat jahat kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku .”

Taqlid Buta Kepada Guru
Manusia selain Rasul , walaupun betapa tinggi martabat keilmuannya dan kesolehannya tidak terlepas daripada kesilapan dan kesalahan . Sikap bertaqlid buta akan menyebabkan matinya roh ijtihad . Apabila berlakunya pertembungan antara fatwa guru dengan al-Quran dan al-Sunnah , fatwa gurulah yang diutamakan kerana guru dianggap serba tahu , keramat dan maksum . Jika dikaji , tidak ada imam-imam mujtahidin yang mewajibkan orang bermazhab kepada mereka . Sikap bertaqlid buta kepada guru-guru dan kitab-kitab tertentu adalah menjadi penyakit kepada umat dan menjadi punca lahirnya bidaah .

Memperdaya Umat Islam
Sebahagian kaum Syiah dan sebahagian kaum Sufi mencipta bidaah dengan tujuan menghancurkan Islam dan menyesatkan kaum muslimin . Di dalam ilmu Tasauf , ada satu ajaran mengenai kasyaf . Kasyaf ialah sumber pengetahuan dalam ilmu tasawuf yang sama kedudukannya seperti akal dalam Ilmu Tauhid . Dengan kasyaf , orang boleh merombak sesuatu hukum yang telah ada atau mengadakan sesuatu cara ibadat yang belum atau tidak disyariatkan melalui lidah para rasul . Tidak hairanlah jika Agama Kristian di dunia sekarang ini ialah dari ajaran Paulus . Pengikutnya yakin bahawa beliau mendapat kasyaf berjumpa dengan Nabi Isa a.s sedangkan Nabi Isa sudah diangkat .

Menurut tafsiran kitab Tafsir al-Azhar , juzu’ II , halaman 287 – 288 :
“Yang sangat merosak agama pula ialah yang ditimbulkan oleh golongan tasawwuf yang semacam itu ialah tentang adanya kasyaf . Kasyaf ertinya pembukaan rahsia yang tersembunyi . Menurut mereka , seseorang yang telah mencapai martabat wali itu boleh diberi Allah kelebihan dengan dikasyafkan kepadanya oleh Allah rahsia-rahsia yang tersembunyi , yang ghaib . Kadang-kadang mereka mengubah hukum agama yang tertulis di dalam al-Quran dan Hadis sebab tuan Syaikh telah mendapat kasyaf dari Allah baik di dalam suatu mimpi atau suatu ilham supaya dikerjakan begini atau begitu , yang tidak ada dari pokok syariat dari al-Quran dan Hadis itu .”

Sebab-sebab Bidaah Membiak
Puncanya ialah , orang Melayu merestui dan mengikuti amalan-amalan bidaah setengah-setengah orang alim kerana berkeyakinan bahawa apa yang diamalkan orang alim itu adalah benar .

Selain itu , adat tradisi orang-orang Melayu sebelum kedatangan Islam masih dilakukan sebagai satu amalan agama seperti berkaitan dengan wanita mengandung , urusan kematian , perkahwinan dan perkara ini direstui oleh sesetengah guru dan mendiamkannya . Perbuatan ini ( mendiamkan diri ) dianggap membenarkan perbuatan bidaah .

Ada juga orang yang cuba menegakkan sunnah dan menafikan bidaah tetapi dianggap mengajar ilmu sesat yang kononnya bertentangan dengan ajaran mazhab Syafi’i . Tidak kurang juga yang menganggap bidaah adalah masalah remeh-temeh dan tidak perlu diberi perhatian .

Selain itu apabila perasaan cintakan kedudukan dan ingin mempertahankannya berkumpul di dalam jiwa mula bermaharajalela , ada juga pemimpin tarikat atau pemimpin jamaah yang buta agama , untuk menjaga kedudukannya , sedangkan mereka bukan ahlinya , telah mencipta wirid , amalan zikir doa dan sebagainya untuk diberikan kepada murid-muridnya . Inilah sebabnya mengapa bidaah bertambah banyak sehingga tidak terhitung .

Bidaah Yang Menjadikan Pengamalnya kufur
Ada beberapa kepercayaan di kalangan masyarakat Melayu yang jika diamalkan boleh membawa kepada kufur . Bidaah ini ialah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama seperti dalam masalah aqidah . Contohnya ialah seperti berikut :
Berfikiran dan berkeyakinan bahawa para wali di dalam kubur boleh melakukan perkara-perkara seperti di dalam dunia , boleh mengarahkan manusia yang hidup serta menjadi penyebab dalam mendapatkan sesutau ataupun tidak .
Berkeyakinan bahawa para wali lebih mulia daripada nabi SAW .
Berkeyakinan bahawa ada di antara para wali yang dipanggil untuk mendengar dan mengabulkan permohonan peminta seperti diselamatkan dari kesusahan atau kecelakaan .
Berkeyakinan bahawa ada ayat-ayat yang bertentangan di dalam al-quran .
Berfikiran bahawa siksa dan nikmat kubur itu tidak ada kerana bertentangan dengan akal .
Berkeyakinan bahawa sifat Allah itu ruh bagi Nabi Muhammad; sifat Muhammad ruh bagi manusia; sifat manusia ruh bagi binatang.
Mempercayai bahawa Awal pun Nur, Akhir pun Nur; Nur itu zat Allah' Nur itu Muhammad.
Sembahyang itu memadai dengan niat dalam hati jua. Tidak perlu
mengerjakan rukun yang 13 itu , iaitu niat yang termaklum di sisi mereka
sahaja .

Al-Masalihul Mursalah bukan bidaah
Al-Masalihul Mursalah adalah bukan bidaah . Ia adalah tindakan lanjut dari kaedah prinsip “Suatu kewajipan yang tidak boleh sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu tersebut menjadi wajib. ”
Perkara-perkara tersebut termasuklah :-
1. Mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran sehiggga menjadi sebuah kitab.
2. Mengenakan denda dengan harta yang telah ditetapkan .
3. Memanfaatkan harta haram sementara tidak ditemukan harta halal .
4. Membuat mihrab di dalam masjid .
5. Membuat menara-menara dan tempat azan yang tinggi di masjid.
6. Meninggikan mimbar dengan bertingkat-tingkat agar jemaah yang besar dapat mendengar khutbah dengan lebih jelas.
7. Membuat pembesar suara agar dapat didengar oleh orang ramai .
8. Membukukan penemuan-penemuan baru seperti ilmu hadis , ilmu fiqh , nahu saraf dan lain-lain .
9. Membuat mesin-mesin berteknologi tinggi untuk menumbuk bji-bijian .
10. Menaiki kederaan seperti kapal terbang dan helikopter .
11. Membuat alat percetakan moden untuk mencetak buku .

Kesemua ini tidak ada dalam al-quran dan hadis , mahupun ijma’ . Kesemuanya termasuk dalam al-marsalihulmursalah . Ia adalah bukan bidaah .

Cara-cara Mencegah Dan Membasmi Bidaah
1. Mengharamkan buku-buku yang mengandungi perkara-perkara bidaah daripada disebarkan kepada masyarakat
2. Pihak berkuasa tentang agama negeri ini hendaklah menubuhkan sebuah jawatankuasa untuk memeriksa dan meneliti buku-buku agama .
3. Memberi penerangan kepada masyarakat supaya menghindari bidaah melalui khutbah jumaat , risalah , ceramah dan pengajian di surau-surau .
4. Menyebarkan kepada masyarakat sunnah-sunnah yang shahih .
5. Memastikan perlantikan jawatan-jawatan seperti pegawai-pegawai agama , bilal-bilal , mubaligh-mubaligh , guru agama hendaklah diberikan kepada yang benar-benar layak .
6. Semua tenaga agama hendaklah diberi kursus tentang perkara bidaah dan cara mengatasinya .
7. Kerajaan , alim ulama dan guru-guru hendaklah terlebih dahulu meninggalkan perkara bidaah .

Kesimpulan

Bidaah ialah perkara yang baru yang tiada dalam syariat . Jika ia berkaitan dengan akidah , amal ibadat dan kepercayaan , ia akan menjadikan pengamalnya kufur . Jika ia berkaitan dengan al-marsalih al-mursalah , ia tidak dinamakan bidaah .Urusan-urusan adat yang tiada ketentuannya dari syarak adalah satu kebebasan kepada manusia untuk mengurus mengikut kebijaksanaan mereka .Bidang-bidang ini termasuklah pertanian , perladangan , perburuan penternakan, perlombongan dan sebagainya .

Mewujudkan jentera , kilang mesin dan sebagainya adalah tidak dinamakan bidaah walaupun menurut bahasa ia dinamakan bidaah .

Bidaah adalah satu perbuatan yang tercela dan dosa serta melibatkan penolakan amalan oleh Allah . Besar atau kecilnya dosa bidaah yang dilakukan dan berdasarkan motif apa bidaah itu dilakukan . Allah telah berfirman :

ام لهم شركؤا شرعوا لهم من الدين مالم يادن به الله
Ertinya :
“ Adakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka dari urusan agama yang tidak diizinkan Allah ?”

Masyarakat Melayu perlulah lebih berfikiran terbuka dan lebih banyak membaca serta berguru . Mereka tidak boleh hanya mengharapkan satu sumber pengetahuan sahaja . Lebih-lebih lagi pada zaman moden yang memasuki era globlisasi ini . Mereka perlu melihat dunia dengan mata burung dan bukan dengan mata tempurung .

Kadang-kadang kita tidak sedar bahawa kita telah mengamalkan bidaah yang tercela dan boleh membawa kepada kekufuran . Sesungguhnya batu sempadan kekufuran itu tidak kelihatan . Jika kita tersilap langkah , kita akan berada di sebelah kiri batu sempadan keimanan dan menjerumuskan diri ke dalam neraka Allah .

Dengan mendalami Tauhid Uluhiyah , Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asma’ dan Tauhid al-Sifat , kita akan lebih tenteram kerana kita berada dalam lingkungan kefahaman yang boleh menyelamatkan diri kita daripada perkara-perjara syirik , khurafat dan bidaah dan Insya Allah kita tergolong dalam golongan yang dinamakan golongan Al-sabiqun dan golongan ashabul Yamin . Semoga amalan kita semua diterima oleh Allah dan kita terhindar daripada sebarang anasir bidaah , syirik dan khurafat .


بواسطة: جعفر بن قمر الدين
ISM العلوم والتعليم (الدراسات الاسلامية) UTM

بدعة في المجتمع الماليزي من الممارسة

الملايو المجتمع

أصول الملايو غامضة لأن التاريخ القديم في جنوب شرق آسيا لا يزال يتعين بحث في العمق. وقد تم العديد من النظريات قائلا ان الملايو هم من الأشخاص الذين تمت تسميتهم الأسترونيزية. انها تأتي من مقاطعة يوننان وجنوب شرق آسيا للجلوس. هذا يحدث منذ العام 2500 قبل الميلاد مع المجموعة الأولى المعروفة باسم بروتو الماليزية ولغة الملايو تليها Deutro.

بدأت أرخبيل الملايو لقبول الإسلام في القرن 13th إلى بداية Pasai. أحضر التجار العرب أو الإسلام الهندي لهم. هذا ومن المقرر أن يسجل التصفح ماركو بولو، الذي كتب أنه عندما توقف في Pasai في العام 1292، فإن عدد السكان كان قد تحول إلى Pasai الإسلام.

من العملية السريعة للأسلمة في القرن العشرين بسبب ملقا -15 تلعب دورا هاما في انتشار الإسلام في الأرخبيل. وكانت ذروة سرعة انتشار الإسلام في القرن العشرين - 16 و 17. على الرغم من تراجع ملقة إلى اللغة البرتغالية في ذلك الوقت ولكن يمكن أن يستغرق أكثر من اتشيه دور ملقة مع أصعب الظروف.

حيث أن الإسلام ينمو بسرعة في الارخبيل، وكثير من الناس الذين يرغبون في تعلم الدين من دون توثيق الذين يعرفون معلمهم، بالإضافة إلى أنها حريصة جدا على متابعة الثواب والسعي وراء فضائل كثيرة، ثم عالقة في مستنقع من بدعة مجتمع المالاي. هذا هو واضح من عدد من الممارسات التي اعتمدتها التعاليم الإسلامية ما يسمى لغة الملايو، ولكن بعد التحقيق، بل هو بدعة.


بدعة من معنى

بدعة هي من الكلمة العربية من الكلمة التي تعني لخلق سياسة بدون المثال السابق. ويستند هذا على كلمة الله:
بديع السموات والارض
الوسائل:
"من الذي صنع السماء والأرض من دون أي المثال السابق."
وكلمة الله:
قل ماكنت بدعا من الرسل
الوسائل:
"قل أنا لست أول رسالة من الله، ولكن العديد من الرسل قبلي".

بدعة من حيث التعريف هو:

الحدث في الدين بعد الاكمال
الوسائل:
"أشياء جديدة في الدين بعد أن يتم الانتهاء منه".

وفقا لشركة Syatibi، ومعنى البدعة هي:
واضاف "وبدعة هو وسيلة (الطريق) في الدين اخترع تشبه يقصد العدالة القيام به هو مثل ما هو المقصود من وسيلة (كيف) لا العدالة".ويضيف قائلا:
"اخترع وإذا كان الأمر كذلك، ثم الزنادقة يشبه الطريق (الطريق) في الدين والتي تشبه يقصد الشريعة الإسلامية القيام به هو تكريس أنفسهم (إلى الله) هو مفرط".

بعض علماء الحديث وتعرف أيضا بدعة كما يلي:
"انه عمل جديدة مزورة بحسن نية على شكل العقيدة، العبادة، أو طبيعة العبادة التي لم يحدث أبدا في أيام النبي".

في الختام، تم تعريف بدعة كما أشياء جديدة اخترعت دين يتعارض مع الأدلة أو قواعد kaedaah التي وضعتها الشريعة الإسلامية.

توزيع بدعة

وفقا للإمام محمد بن إدريس الذي رواه أبو Assyafi'i Nu'aim:
"وينقسم إلى قسمين بدعة، وهذا جدير بالثناء بدعة (المحمودة)، وبدعة منكرة (mazmumah). لكن القضية وفقا للسنة، ثم وهذا هو الحال بالثناء وmenyalahinya ثم أنه ينبغي إدانة ".

استنادا إلى هذه الحقيقة، وهناك العلماء الذين تقسيم الأجزاء الأربعة من بدعة:

هرطقة التقليد
يتم تضمين بدعة من البدع في السنة على طريقة السنة وصلاة التراويح في جماعة.

يجب بدعة
بدعة حاجة كل شيء أن يكون مثل الأكل bermeja ويرتدي أشكالا مختلفة من الأزياء التي لا تتعارض مع شريعة الإسلام.

بدعة غير مشروعة
يتم تضمين بدعة من البدع غير المشروعة في طريقة إثبات الشرعية بدعة غير مشروعة مثل زيارة القبور بقصد طلب المساعدة.

بدعة مكروه
مكروه بدعة وهرطقة، بما في ذلك طرق مثل تحديد مكروه لأداء يوم معين للعبادة في الاعتقاد بأن اليوم سيكون أفضل في الأيام الأخرى.

أنواع بدعة

الزندقة والزنادقة Fi'liah Tarkiah
وكان Fi'liah بدعة أو فعل ممارسة الفعل الذي يقوم به النبي. ويشمل هذا القرار حديث كاذب، وخفض أو زيادة دورات جودة أو الصلاة، واقامة الصلاة أو الصوم على وجه التحديد في ذلك الوقت والأيام الخاصة في وقت واحد والأيام الخاصة، وعلى الصلاة والصيام في أوقات وأيام ممنوع.

Tarkiah بدعة هو ترك الاشياء التي يطلبها الدين أو الدين للترويج له جيدة كما لم يتم القيام بذلك.
بدعة Tarkiah ياج المدرجة في هذه الفئة هي:

• لا أريد أن أتزوج لأن لعبادة الله من دون أي سبب تسمح به الشريعة، أو العبادة المستمرة.

• حظر على نفسك علاج من الله بدون سبب ولا يسمح به الإسلام، والعكس بالعكس.

• ترك القوانين أو اللوائح لأن الله ورسوله من الحكمة الأولوية.

• رفض وترك الحديث ومعنى syar'i دليل على التقليد أو مقدما.


تصنف في فئة بدعة بدعة Fe'liah هو:

• التعذيب في فعل العبادة لله.

• الطلاق في الحيض أو أثناء زوجات المقدسة الذين لديهم dicampurinya أو الطلاق طلاق الثلاث في آن واحد.

• إعادة هيكلة أو تغيير القوانين التي وضعها الله ورسوله.

• القابضة للصلاة وصلاة العيد qamat اثنين. قال أذان وiqamat الحاكم عن الفرائض والنبي وأصحابه أبدا iqamat berazan والعيد على الصلاة والصوم والحج له تقاليد لا.

I'tiqadiah بدعة، وAmaliah Qauliah

Beri'tiqad مختلفة عن ما تم تدريسها من قبل النبي يسمى بدعة I'tiqadiah على النحو التالي: إيمان Wihdatul، الشيعة، والخوارج والمعتزلة. Qadariah وMurjiah beri'tiqad هاروت وماروت أن الملائكة قد فعلت الشر، مع الزهرة وحكم عليه بالإعدام مع قدم فوق وتحت رأسه في بابل حتى يوم القيامة، في حين تحولت إلى كوكب الزهرة كوكب الزهرة نجمة. وهذا يشمل أيضا beri'tiqad أنه كلما ارتفع مركز القديس الأنبياء والمرسلين. Qauliah بدعة هو التغيير الذي يأتي من فم رسولا.

Zamaniah بدعة وMakaniah
Bidaaah Zamaniah هو بدعة المرتبطة بها مع أوقات معينة مثل صلاة القيام أو سريع إلى الاعتقاد السائد بين Wihdatul، وهناك صلاة، هو شعب الصوفية في أوقات وأيام معينة، كما هو صلاة خاصة على الحصان خاصة في الليل، ويومين الحب، صلاة خاصة ليلة الجمعة من شهر رجب، صلاة خاصة في ليلة منتصف شعبان، وبسرعة خاصة في اليوم الأول من شهر محرم، سريع خاصة في منتصف شعبان، وبسرعة خاصة يوم الخميس في الأسبوع الأول من شهر رجب، وعلى tujuhnya 20.

وتلتزم Makaniah محاولة بدعة في بعض المناطق pempat كأماكن للموت، في قبور syuhadak القديسين وغيرها.

Kulliah بدعة وJuziah
يعني Kulliy الشاملة ويعني Juziah جزء من جزء. Kulliah بدعة هي بدعة في الناس الآخرين كليا أو يؤثر، ليس فقط لأولئك الذين لا مرادف فقط مع الحس السليم لتحديد عمل جيدة أو سيئة بدلا من العدالة، مثل رفض الاحد الحديث (وليس المتواتر) في حجة أو نفي مع الأحد الحديث.

Juziah بدعة ينطوي فقط على الصانع أو مرتكب الجريمة من دون إشراك الجمهور رسولا يتعارض مع السنة، ولكن النتيجة لا تؤثر أو إشراك الجمهور لأنه لم يتم انه يجري احتضنت من قبل الجمهور.

Haqiqiah الزندقة والزنادقة Idhafiah
بدعة من البدع Haqiqiah على الإطلاق أي دليل جيد من القرآن أو السنة، الإجماع، أو غيرها من أطهر من القواعد الإسلامية الأصيلة. ومن الأمثلة على ذلك Raghaib صلاة يجري العمل ليلة الجمعة من رجب، بعد الأسبوع الأول من الصوم والصلاة في ذلك اليوم - لا يقوم على مثل هذه الصلاة syar'i الأدلة ولكن استنادا إلى حديث ابن عمر.

Idhafiah بدعة هي وظيفة واحدة أو الأفعال التي تحتوي على مسارين، وهذا يعني، إذا ما نظر إليها من زاوية واحدة ويبدو هذا ليس بدعة، ولكن عندما ينظر اليها من زاوية أخرى وإنما هو عمل من idhafaiah بدعة ترغب في قراءة آل القرآن بصوت عال في المسجد لتعطيل الحجاج الذين كانوا عبادة وقراءة القرآن بصوت عال من البرجين من المسجد، وتعكر صفو نوم.

الزندقة والزنادقة Ibadiah Adiah
ويتم ذلك بدعة من البدع Ibadiah بهدف التقرب من الله سبحانه وتعالى، إلى الحصول على الكثير من الثواب من الله. في حين يتم ذلك بدعة من البدع Adiah ليس لأن تريد الوصول إلى الله، ولكن عن المعاملات التجارية، أو بين الناس بدلا من الحدود التي وضعها الله ورسوله.
بدعة Ibadiah مثال على ذلك هو صلاة خاصة Nisfu شعبان، والصلاة وraghaib الأخرى.
بدعة التي وقعت في مجتمع المالاي

بدعة في الأشهر الأولى ربيع
عقدت تماما المجتمع الملايو في ماليزيا المولد آل رسول. هذا العمل ليس لأنها بدعة في الدين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النبي لم يفعل، يفعل ذلك الخلفاء الرشيد، ورفاقه الآخرين الذين عاشوا في القرن Tabiin أفضل. هم أيضا لا ننصح تنظيم الأحداث كما لو كانوا هم من بين أولئك الذين لديهم فهم أفضل للتقاليد، والمزيد من الحب والرسول من الجيل القادم حقا الشرعية.

بدعة في شهر صفر
الملايو المجتمع نعتقد أيضا أن شهر صفر، إلى التسبب في ضرر، خصوصا في نهاية اليوم الاربعاء. يعتقد أنه تم الكشف عن وباء الطاعون في كل سنة من 12 000 تعزيزات، وجميع ذلك يوم الاربعاء في نهاية شهر صفر. لرفض هذه الكارثة، وشجع الخيرية أقل من ذلك بكثير، ويتلو صلوات من جودة نوعية محددة له.

هذا هو بدعة لأنه يتنافى مع تقاليد SAW النبي الكريم، وهو ما يعني:
"لا عدوى، ولا سوء الحظ لبومة، ولا سوء الحظ لشهر صفر. لقد خلق الله كل نفس، وقال انه قرر حياته، musibat musibatnya ومؤازرته ".

بدعة في شهر رجب
الملايو احتفال عادة مع الإسراء شهر رجب عيد والمعراج، عقد صلوات خاصة في ليلة أول جمعة رجب دعا آل Raghaib الصلاة والصوم، خاصة يوم الخميس في الأسبوع الأول من شهر رجب، صلاة خاصة في ليلة 27 رجب وسريع خاص 27 يوم من رجب.
يتم تضمين ذلك الممارسات التي لا أساس لها في الدين إما من القرآن أو الحديث عن الهلال النبي ولا يمارسه الصحابة والسلف، وفي فعل بدعة.
حديث صلاة خاصة ليلة الجمعة في الأسبوع الأول من شهر الصيام من رجب، وخاصة يوم الخميس هو الإبداعات حديث عمر رضي الله عنه من الزنادقة أو الحرفيين الذين كفروا zindiq.

حديث صلاة خاصة والصوم، وهناك 27 رجب خاص الخطأ أيضا أن لا يمكن استخدامها كما targhib وtarhib دولة أو مؤسسة خيرية الفضائل.

بدعة في شهر رمضان
في شهر رمضان، ومجتمع المالاي يحب أن الاسراع في الصلاة. يؤدون صلاة فقط تأخذ نصف ساعة من الصلاة حتى الوتر. لأنه سريع جدا، وهناك العديد من العيوب التي تحدث. وهذا يشمل تتم قراءة سورة الفاتحة في نفس الوقت، لا تبقي tuma'ninah واركعوا والسجود، ويجلس بين السجدتين وiktidal.

في هذه الحالة قال الإمام الغزالي: "أنت صلاة manghadiahkan إلى الله، لذلك لا مكافأة صلاتك مع الخصائص أن (السلبية)، متأكد من انك سوف تحصل على عقوبة".

بدعة الأذان وiqamat لحضور جنازة
الملايو مجتمع يمارس أيضا الكثير من الأمور في حالة بدعة الجنازة. شاءوا لقراءة خمس مرات، وعندما الهيئات qamat انخفاضا من المنزل أو في القبر. في الواقع ليس هناك تقليد من الصلاة وqamat رسامة إلى الجثة.

هذه الممارسة هي مجرد بدعة لأنها لم تفعل من قبل النبي، الصحابة و آل-السلف الصالح. ما علمت النبي الدعوة إلى الصلاة واجبة. أثناء تسليم الأطفال
صلاة أصدقاء بدعة
وبالإضافة إلى ذلك، إلا أنهم يعتقدون أيضا أن الجسم في حاجة إلى مساعدة للتعامل مع البيئة الجديدة. لهذا الغرض، إلا أنها أيضا صلاة تسمى صلاة الأصدقاء. والمقصود صلاة لمساعدة الجسم على مواجهة أسئلة منكر وNaker. هذه الصلاة هو الخطأ وهرطقة. هذا لأنه يتم القيام بها إلا النبي صلاته وصلاة الجنازة مخفية. Rasululullah غير قانونية فقط للصلاة وطلب المغفرة للميت.

هذا يتوافق مع حديث رواه أبو داود، الحكيم و آل البزار، وهو ما يعني:
"كان واقفا رأى النبي عند القيام به لدفن الموتى، قبل المقبرة وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له عن قراره والآن يجري استجوابه". عفان عثمان بن رضي الله روى

الانتظار لبدعة خطيرة
هناك أيضا جزء من المجتمع الماليزي أن الممارسات "انتظر لقبر". التعاقد معهم بعض الناس إلى الانتظار لقبر الميت لبضع ليال. طول فترة الانتظار تعتمد على أسرة المتوفى. عادة ما يكون في عدد فردي من أيام، ثلاث ليال، ليال خمس سنوات، سبع ليال وهلم جرا. بيت صغير بنيت بالقرب من قبر الميت لغرض قراءة القرآن، ذكرى وهلم جرا لل
المتوفى. وصي-معنويات لديها الأجور المرتفعة نسبيا.

توظيف وقانون الأجور استغرق في قراءة القرآن إلى الميت، وإجماع العلماء على أن غير قانوني. لأن هذا هو، لا مكافأة لأولئك الذين يقرأون القرآن للتأجير. في عام 1917، الشيخ محمد بخيت وأصدرت فتوى بشأن قضايا الأجور التي قد تنشأ بين المانح والمتلقي للأجور، وقال انه يعطي مرسوم القانون jobbing قراءة القرآن على الميت غير قانوني. الفتوى الصادرة عن نفس عبد مفتي مصر Sulaim ماجد في عام 1942 وإلى بحوث التبشيرية والفتوى بالمملكة العربية السعودية، (Fattawa الإسلامية، صفحة 23).

هذه الممارسة هي بدعة وفعل الشر الذي يجب منعه، فمن الواضح أنها لا ينصح به النبي رأى، ولا يمارسه الصحابة والعلماء Salafus - Shalihin.

في بدعة تطوير مبنى مقبرة
بين البدع الأخرى هي بعض من بين الملايو الذين بنوا بناء على القبر. وهناك قبر بنيت من الرخام والخرسانة وغيرها من أكثر تكلفة. شيدت قبة أحيانا، برج، وتركيب مصابيح وديكورات جميلة وخاصة بين الأغنياء والقبور المقدسة أو
وصي.

هذا هو فعل من الغطرسة، والنفايات والغطرسة. وهناك أيضا مفهوم ضمني للعبادة لأعضاء القبور. هذا يتصرف مثل ممارسة الأديان الأخرى.

جابر. وروى أنه قال: "رأى النبي نهى عن القبر مع طلاء الجير، ويجلس على القبر وبناء مبنى على ذلك".
الحديث رواه مسلم.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا الممارسات التي من القبور: -
• اسأل عن رغبته
• طلب من خلال وسيلة من القبر.
• حكم المقابر لأنهم يعتقدون أن صلاة أجاب أكثر فعالية من المسجد.
• تعهد إلى اللحد.
• دفع النذر إلى اللحد.
• ذبح حيوان وعود في القبر.

الممارسات المذكورة أعلاه هي الزنادقة وعدم اتخاذ أي اختلاف في سلوك من وثنية. ووفقا لمحمد بن عبد الوهاب (مؤسس المذهب الوهابي)، وهذه الأفعال الآثمة، ويمكن أن يؤدي العبادة. وتستثنى الكرام فعل خطير من حدود الدين والممتلكات التي تنفق يضيع.

بدعة من صلاة العيد وArwah اللعوب
في مسائل من الموت، وقد اعتمدت معظم المجتمع الملايو تعويض لأولئك الذين لقوا حتفهم خلال حياته التي لديها صلاة اليسار. هذا العمل هو بدعة لأنه لم تفعل هذا الفعل من قبل الأنبياء والصحابة، آل السلف الصالح، والعلماء لا تسمح.

وفاة الفقيد وليمة أو وليمة التي يمارسها المجتمع الماليزي هو أيضا بدعة. وهذه الممارسة عبء وريث لإعداد الطعام وقضاء ثلاث ليال، سبع ليال، ليلة، وبعد أربعين يوما. وهذا هو أيضا بدعة مخالفة لسنة النبي والصالح Salafu آل RA وفي وقت لاحق.

وقرر العلماء هذه الممارسة تأتي من ثقافة فرعون. ولذلك، فإن هذه الممارسة هو بدعة والتجاوزات في بعض الأحيان في أصول الشخص المتوفى كما ينبغي أن تدفع الديون، وليس من الأولويات. ولذلك، استبعد مجلس الفتوى مصر في عام 1947 ويجب أن تتوقف هذه الممارسة غير القانونية.

في حادث واحد، في حال وفاة المفتي السابق لمصر، والشيخ حسنين مخلوف، بعد ما يقرب من أربعين يوما، سئل عن تاريخ وفاة لاحياء هذا اليوم - 40. فأجاب: "تقديرا ليلة 40 بطريقة كما يحدث عادة هو بدعة لا المستمدة من الإسلام، لابن، ملتزم بما فيه الكفاية لممارسة بنفسه."
وقد تم نشر الأجوبة على هذه المشكلة عن طريق جريدة الأهرام بتاريخ 27 يوليو 1947 وصدقت عليها مصر فتوى المجلس الذي صدر رسميا في 14 أغسطس 1947.

بدعة في Berwirid وصلوا
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع الملايو أيضا يحب أن يصلي بصوت عال باستخدام شخصيات صوت في أن يستمع إليه بعيدا لأنه هو التقليد.

في الواقع، للصلاة، يجب علينا مواجهة المحرمات larangnya، وليس من خلال وسطاء، مع متواضع، صادق، ومتواضع، وليس تموج 1، وليس متعجرف و لا يصرخ بصوت عال.

في هذه الحالة قرأ أبو موسى Asf'ari:
وقال "الناس الذين يرفعون أصواتهم في الصلاة في بعض الطريق، ثم قال الرسول لهم: الحد من نفسك
(ناهيك الثابت)، لأن ذلك لا ينطبق على الصم، ولا لأولئك الذين لم يفعلوا، بل كنت أطلب منه أن معظم سمع وقريبة، أقرب إليك من الرقبة من سيارة ".

لا سيما إذا صلى مع بصوت عال لأشخاص آخرين، يتم تضمين ذلك في بدعة يرثى لها.

شركة القرآن ريدينج Bidaaah أو Tarhim في مسجد برج
قراءة القرآن أو tarhim المآذن هي أيضا بدعة، وعادة يتم ذلك عن طريق القراءة أو عن طريق تسجيل شريط عمله وخاصة في ساعات الصباح الباكر قبل بزوغ الفجر. هذه القراءات يمكن أن تتداخل مع المرضى، وأولئك الذين ينامون أو أولئك الذين يرغبون في العبادة.
وفقا لبن العاص الإمام الترتيب، في وظائف خاطئ هو يستيقظ في الليل في المسجد، وأبراج للذكرى أو فصل من قراءة القرآن بصوت عال ويزعج الناس الذين هم في النوم وتعكر صفو القراءة يجري يصلي التهجد من شخص.

ظهور بدعة أسباب

جاهل
بدعة من السهل أن تنمو في مجتمع جاهل، والجاهل القادة العلماء المجمدة وقاسية. مجتمع مثل بعضهم يتحدث عن الدين، من دون فهم. عروض عمل في شؤون الدين بدون العلم هو خطأ وتضليل.

جاهل في اللغة العربية
آل القرآن الكريم، الحديث الشريف، ومحمد الكتب الأصيلة هي في اللغة العربية. والجهل في هذه اللغة يؤدي إلى سوء الفهم والخطأ.
على سبيل المثال:
قال:
و اعبد ربك حتى يأ تيك اليقين
الوسائل:
واضاف "واعبد ربك حتى وصلتم إلى الثقة"

والمقصود بعبارة نعتقد أن هناك الموت، ولكن بسبب الجهل باللغة العربية واثقة من هنا مع الثقة. وتعرف هذه الآية على النحو التالي: "كونوا berabdi أن يأتي إلى الله حتى الثقة"، ولكن عندما لم يعد هناك ثقة berabdi الإلزامي في الله. وأخيرا، لا عشر، ترك الصلاة، وليس بسبب حجهم قد وصلت كرامة الثقة مسبب.

جاهل من السنة
المعنى هو جهل كرامة حديث صحيح سواء، وحسن وضعيف وعمر. الحديث حديث ضعيف جدا كما الشر، متروك، والغرور وmaudhu'sama ألا تستخدم أبدا. على سبيل المثال، لتشجيع الناس على وليمة Maulid هذا الحديث عن النبي المستخدمة:
من عظم مو لدى كنت شفيعا له يوم القيا مه
الوسائل:
"اولئك الذين رفع kelahirannku يوم، وأود أن تشفع له في يوم آخر".

مفهوم العبادة جاهل
ويقتصر فقط جزءا من المجتمع الماليزي أن نفهم أن العبادة لطقوس محددة تماما كما الصلاة قسرا أو طوعا، صيام wajb أو الختان، والزكاة، والحج والعمرة والصدقة، شرفات المراقبة، والتأمل، والابتهالات الدينية، وتفسير، مسبحة، tahmid، والغفران، قراءة القرآن وما شابه ذلك. ما أفهمه هو الشيء بغض النظر عن ذلك، وليس بما في ذلك أماكن العبادة. وأخيرا، فقد رأوا أن نطاق العبادة لتكون ضيقة على الرغم من أنها قد فعلت كل احتفال خاص. ولذلك، انهم يبحثون عن غيرها من الممارسات من خلال قراءة بعض الكتب التي تدرس من قبل بعض المدرسين وصلاة خاصة في ليالي معينة، وخاصة أيام معينة الصيام.

وفقا لشهوة الهواء
لأن إغراء، فإن المجتمع الملايو هم على استعداد لارتكاب عمليات احتيال. Nafsulah أن تدعو الناس للنظر بعد الشهرة، والمصالح الشخصية والعائلية قبيلة، وأود أن أثنى. وكانت شهوة الشخص الذي أدى إلى القبائل المفقودة. هم على استعداد لابتكار، يختلقون الأعذار وdolak تتخبط للخروج من سياسة وروح الإسلام الصحيح.
قال الله تعالى في القرآن الكريم:
ان النفس لا مارة بالسوء الامارحم ربى

الوسائل:
"في الواقع، أمر العاطفة والرغبة في فعل الشر ولكن المباركة من قبل الرب".

التقليد الأعمى للمعلم
الرسول الإنسان الأخرى، على الرغم من مدى ارتفاع scholarliness هيبة وkesolehannya لا يخلو من الخطأ والغلط. وسوف أعمى أعمى موقف يسبب موتها روح الاجتهاد. وعندما يكون هناك تصادم بين الفتوى المعلمين من قبل آل القرآن و آل السنة، نظرا للمعلمين مرسوم الأولوية لأنها تعتبر المعلمين يعرفون كل شيء، مقدس ومعصوم. إذا درست، لا كهنة، الأمر الذي يتطلب الناس mujtahidin تؤيد لهم. موقف أعمى أعمى للمعلمين وبعض الكتب هو أن تكون معدية للإنسان وتسبب ولادة بدعة.

خداع المسلمين
خلق بعض الناس وبعض الشيعة الإثني بدعة الصوفية وذلك بهدف القضاء على الإسلام والمسلمين في ضلال. التصوف في المعرفة، وهناك التعليم عن MENTRI. MENTRI هو مصدر للمعرفة في علم التصوف في نفس الموقف لمعرفة العقل التوحيد. مع MENTRI، يمكن للناس كسر القانون الذي كان هناك، أو يكون وسيلة للعبادة أن يكون أو لا ينزلق من خلال لسان الرسل. ليس من المستغرب أن المسيحية في العالم اليوم هو من تعاليم بولس. أتباعه يعتقدون أنه قد يلتقي MENTRI يسوع عندما تم رفع يسوع.

وفقا لتفسير كتاب التفسير الأزهر، والثاني juzu '، صفحات 287-288:
واضاف "هذا هو يتم رفع الدين ضارة جدا بواسطة هذا النوع من التصوف وهي عبارة عن MENTRI. MENTRI يعني فتح سر خفي. وفقا لها، لا يجوز لأي شخص الذي بلغ كرامة القديسين الله تكون المزايا إليه من أسرار الله الخفية dikasyafkan، الغيب. في بعض الأحيان تغيير قواعد الإسلام هو مكتوب في القرآن الكريم والحديث النبوي الشيخ منذ كنت قد MENTRI جيد من الله في حلم أو فكرة، والعمل على هذا النحو أو ذاك، وليس هناك معتقدات شجرة من القرآن الكريم والحديث الشريف ذلك ".

بدعة أسباب تكاثر
والسبب هو، والملايو ويؤيد ويتبع ممارسات الناس الدينية هرطقة بعض أن يعتقد أن ما يمارس من قبل تقي ليكون ذلك صحيحا.

وبالإضافة إلى ذلك، تقاليد الشعب الماليزي قبل الإسلام وكان ذلك بمثابة ممارسة الشعائر الدينية، فيما يتعلق بالمرأة الحامل والوفيات الأعمال، والزواج، ويؤيد هذا من قبل بعض المعلمين وmendiamkannya. ويفترض هذا القانون (الصمت) للسماح للفعل بدعة.

وهناك أيضا الناس الذين يحاولون التمسك بالتقاليد ورفض بدعة لكنها اعتبرت أن طائشة ما يسمى يدرس ضد تعاليم المذهب الشافعي. ويعتبر البعض أيضا مشكلة تافهة وكان بدعة لم تكن في حاجة الى معالجة.

وبالإضافة إلى ذلك، عندما مشاعر الحب لهذا المنصب وتريد معا في روح كانت سائدة، وبعض زعيم صوفي أو زعماء المصلين الأعمى للدين، للحفاظ على مكانتها، عندما لا يكونون أعضاء، قد خلقت wirid والصلاة وممارسة التأمل، وما إلى ذلك إلى أن تعطى للطلاب، الطلاب. هذا هو السبب في الزنادقة ضرب حتى أي تدبير.

لجعل بدعة من الممارسين الكفر
هناك بعض الاعتقاد السائد بين الشعب الماليزي انه اذا طبقت يمكن أن يؤدي إلى الكفر. وترتبط هذه بدعة لمبادئ الدين باعتباره مشكلة من الإيمان. الأمثلة هي على النحو التالي:
التفكير والاعتقاد بأن القديسين في خطيرة يمكن أن تفعل أشياء مثل في العالم، ويمكن أن يؤمر البشر وسيكون لها دور محوري في الحصول على sesutau أم لا.
واثق من أن ولي الأمر أكثر نبلا من .رأى النبي
واثق أن من بين القديسين الذين الطالب حفظ اعتبارا من المشقة أو سوء الحظ.يطلق عليهم اسم لسماع ومنح التطبيقات
على ثقة من أن هناك آيات في .المعارضة الى آل القرآن
يعتقد بأن العقاب، والقبر ليس هناك لأن يتعارض مع الحس السليم.
واثق من أن طبيعة الله هي روح محمد ؛ طبيعة الروح من محمد إلى الشعب لروح الطبيعة الحيوانية للإنسان.
ويعتقد في وقت مبكر حتى أن نور، الله نور، محمد نور.نور نهاية ذلك ان جوهر
الصلاة هي الإيمان كافية في قلوب لا حاجة الىالجميع.
لا يحكم ال 13، والتي هي نية معروفة من جانبهم
فقط.

آل Masalihul المرسلة ليس بدعة
آل Masalihul المرسلة ليست بدعة. هو مزيد من العمل من حيث المبدأ طريقة "التزام لا يمكن أن يكون مثاليا، إلا أن شيئا قد أصبح لا بد منه. "
مثل هذه الأمور ما يلي: -
أ. جمع مقالات sehiggga القرآن في كتاب.
اثنان. فرض غرامة على الممتلكات التي تم إصلاح.
ثلاثة. الاستفادة من الممتلكات غير الشرعية في حين تم العثور على الممتلكات ليست نظيفة.
4. مما حرم في أحد المساجد.
خمسة. جعل أبراج عالية وأماكن الصلاة في المسجد.
6. رفع المنبر مع جماعة كبيرة متعددة المستويات للاستماع إلى خطب أكثر وضوحا.
7. جعل أن استمعنا إلى المتكلم من قبل الجمهور.
ثمانية. لتسجيل الاكتشافات الجديدة مثل علم الحديث، الفقه والنحو والأعصاب الأخرى.
9. جعل التكنولوجيا الفائقة آلات لكمة bji الحبوب.
10. الطائرات وطائرات الهليكوبتر الصعود Kederaan كما.
11. صنع معدات الطباعة الحديثة في طباعة الكتاب.

كل هذا ليس في حي القرآن والحديث، والإجماع. جميع المدرجة في اتفاق الطائف، marsalihulmursalah. أنها ليست بدعة.

طرق الوقاية والقضاء على بدعة
أ. الكتب المحظورة احتواء انتشار بدعة من المجتمع
اثنان. يتعين على السلطات من دين هذه الدولة إنشاء لجنة لمعاينة وفحص الكتب الدينية.
ثلاثة. توفير المعلومات للمجتمع لتجنب بدعة من خلال خطب الجمعة والنشرات والمحاضرات والدراسات suraus.
4. نشر لتقاليد المجتمع في صحيحه.
خمسة. ضمان تعيين مناصب مثل المسؤولين الدينيين، وبلال، وبلال، والمبشرين، ينبغي إيلاء المعلمين الدينيين لجديرة حقا.
6. على أن تعطى كل السلطة للدين دورة عن بدعة وكيفية اصلاحها.
7. يجب على الحكومة وعلماء الدين والأساتذة ترك لأول مرة بدعة.

اختتام

بدعة هو الشيء الجديد الذي ليس في القوانين. إذا أنه يتعلق بالأفعال الايمان والعبادة والثقة، وستجعل الممارسين الكفر. إذا تعلق الأمر إلى marsalih آل آل المرسلة، لا يسمى ذلك بدعة. الشئون الجمركية مع عدم وجود يقين من الشريعة الإسلامية هي حرية الشعب في إدارة وفقا لحكمتهم. وتشمل هذه المجالات والزراعة، والزراعة، لعبة الزراعة والتعدين و هلم جرا.

خلق آلات المصنع، ونحن لم يذكر اسمه في ذلك في لغة بدعة وإن كان يسمى بدعة.

بدعة هي الأكثر مستهجن وينطوي على رفض لممارسة الخطيئة بواسطة الله. كمية من الخطيئة التي ارتكبت بدعة والزنادقه بناء على ما ارتكب الدافع. وقد قال تعالى:

ام لهم شركؤا شرعوا لهم من الدين مالم يادن به الله
الوسائل:
"هل لديهم آلهة من دون الله حلالا طيبا لهم في أمور الدين الذي سمح الله لا؟"

وينبغي أن الملايو المجتمع يكون أكثر انفتاحا وأكثر قراءة ودراسة. لا يمكن أن تعتمد فقط على مصدر وحيد للمعرفة فقط. أكثر من ذلك في العصر الحديث لدخول هذا العصر globlisasi. انهم بحاجة الى ان نرى العالم بأم عينيك وليس مع عيون الطيور وقذائف.

أحيانا نحن لا ندرك أننا قد اعتمدنا الهرطقة التي يجب إدانتها وربما يؤدي إلى الكفر. في الواقع، وكان حجر حدود الكفر لا مرئية.


Wallhu a’lam bis sawwab .

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Mari Berselawat


MusicPlaylistRingtones
Create a playlist at MixPod.com

world visitor

free counters